Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje

Dodavatel

 

LIFETECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno.

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28485.

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 25504401

DIČ: CZ25504401

(dále jen "dodavatel")

 

Provozovny

 

Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven:

Centrála Brno (dále jen "provozovna dodavatele")

 

LIFETECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno.

Centrum Sekyra Group, budova B - suterén.

 

Provozní doba

Po - Čt:

8.00 - 16.00

Pá:

8.00 - 14.00

nebo po domluvě

Tel: +420-541 592 570

Fax: 541 592 569

Email: sales@lifeox.cz

 

Adresa servisního místa: Lifetech s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení:

 

Česká spořitelna a.s.

Kounicova 4, 602 00 Brno

číslo BÚ: 2994782/0800 pro CZK

IBAN: CZ 77 0800 0000 0000 0299 5072, BIC (SWIFT): GIBACZPX pro EUR

 

2. Objednávka zboží

 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (včetně odsouhlasení smluvních podmínek) a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

Zrušení objednávky

 

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

 

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

 

Závazným potvrzením je elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

Doprava

 

Kupující může zvolit jeden z následujících druhů dopravy:

 

 

Zasláním přepravní službou nebo poštovním balíkem.

 

Cena dopravy včetně dobírky a pojištění závisí na množství objednaného zboží. Aktuální ceny přepravců pro konkrétní objednávku jsou zobrazeny v objednávce před objednáním zboží. V případě objednávky e-mailem bude cena dopravy sdělena obratem prodávajícím kupujícímu.

 

O odeslání zboží je kupující obeznámen prostřednictvím e-mailu. Pokud neobdrží kupující zboží od přepravce do 4 pracovních dnů v případě cenného balíku a 3 pracovních dnů v ostatních případech přepravy, je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu.

 

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (neporušenost, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.

 

Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

 

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

 

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Dodací lhůta

 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Platební podmínky

 

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Kounicova 4, 602 00 Brno

číslo BÚ: 2994782/0800 pro CZK

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

 

Převzetí zboží

 

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

 

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

 

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte neporušenost dodaného zboží.

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:

 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

 

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

 

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

 

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. Osobní odběr je zdarma.

 

Adresu a mapu provozovny najdete v Kontaktech.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

 

Reklamace

 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

 

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě LIFETECH s.r.o., doporučujeme napsat na sales@lifeox.cz s předmětem zprávy "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do tří pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Vyřízení reklamace

 

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

 

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní.

 

Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Právo dodavatele na odstoupení

 

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu sales@lifeox.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

 

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

 

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na eshop@lifetech.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lifeox.cz.

 

Stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CZ EN